Disclaimer, proclaimer en privacybeleid

GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DEZE WEBSITE

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u deze website gebruikt. Gebruik deze website niet, of download geen documenten of delen van deze website, indien u deze of andere toekomstige gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website, gaat u akkoord met Vincent Fernandes Translations dat u wettelijk gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten en reglementeringen, die soms kunnen wijzigen, en dat u ook conform deze gebruiksvoorwaarden zult handelen.

Welkom op Vincent Fernandes Translations.com (de ‘website’), uitgegeven en beheerd door Vincent Fernandes Translations. Het gebruik van deze website wordt geregeld en beheerst door deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen mogelijk naar goeddunken van Vincent Fernandes Translations aangepast worden. Wanneer u deze website na dergelijke aanpassingen blijft gebruiken, betekent dit dat u deze nieuwe aangepaste gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard. Door het gebruik van deze website ontstaat er geen contractuele verbintenis tussen de aanbieder (Vincent Fernandes Translations) of de provider en de gebruiker van de website.

Door het gebruik van deze website verklaart u dat u de veiligheid van de website niet zal verstoren of aantasten; dat u geen diensten, systeembronnen, rekeningen, servers of netwerken die in verbinding staan met deze website of met deze website bereikbaar zijn, zult verstoren of aantasten; dat u het gebruik van deze website door andere gebruikers niet zal verstoren of aantasten; dat u geen virussen of andere schadelijke, verstorende of destructieve bestanden via of op deze website zult laden of publiceren of op een andere manier zult overdragen; dat u geen informatie of inhoud zult aanpassen die op of door deze website wordt aangeboden; dat u geen andere gebruikersaccounts of diensten en geen systeem/systemen zult gebruiken of trachten te gebruiken zonder de goedkeuring van Vincent Fernandes Translations en dat u geen valse identiteit op deze website zult aanmaken; dat u via deze website geen kettingbrieven of ongewenste massa-e-mails zult verzenden of trachten te verzenden aan wie geen toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van dergelijke e-mails in de breedste zin van het woord (mocht u spamberichten ontvangen met betrekking tot onze producten, neem dan zeker contact met ons op zodat we hiertegen kunnen optreden); dat u niet zal proberen om onbevoegden toegang te verschaffen tot delen van de website waartoe ze normaal geen toegang zouden hebben. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met Vincent Fernandes Translations verklaart u dat alle informatie, in de breedste zin van het woord, die u via onze website aan anderen zou meedelen, niet van vertrouwelijke aard is.

Contact:

Elektronische post kan u sturen naar u kan contact opnemen via het telefoonnummer +32 (0)4 70 75 37 21 van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30, en u kan ons bereiken op het volgende postadres: Vincent Fernandes Translations, Aimé de Graevestraat 6, bus 2, 2100 Deurne (België).

Als u een e-mail- of ander adres gebruikt dat door ons aan u bekend is gemaakt via onze website of op welke andere manier dan ook, verbindt u zich ertoe om deze gegevens te gebruiken met naleving van alle toepasselijke wetgevingen waaronder, maar niet beperkt tot, het ongeoorloofde en/of onwettige gebruik ervan en met betrekking tot de inhoud van uw e-mails en/of welke andere communicatie dan ook. In het bijzonder verbindt u zich ertoe om via deze adressen, of op enige andere wijze via onze website, de volgende zaken naar welke persoon of organisatie of onderneming dan ook NIET te versturen (deze lijst is niet exhaustief): informatie die onderdeel uitmaakt van geheimhoudingsovereenkomsten, die onwettig, frauduleus, bedreigend, vulgair, crimineel, pestend, kwellend of verwerpelijk is; die aanspoort tot haat of rassendiscriminatie; informatie die de eer of de reputatie van derden schaadt; informatie van gewelddadige of obscene aard; pornografische informatie en zeker pornografische informatie waarbij minderjarigen betrokken zijn; gevaarlijke informatie over (gevaarlijke) stoffen (die kunnen bijdragen tot het toebrengen van schade aan anderen in de breedste zin van het woord); informatie die afbreuk doet aan het privéleven van een derde; de afbeelding van een derde zonder hem of haar toestemming te hebben gevraagd; letterkundige werken of kunstwerken (muziek, boeken enz.) – dit is in strijd met de intellectuele eigendomsrechten; informatie die inbreuk pleegt op andere rechten van ons of van derden; informatie die voorbereidt op hacking of die via hacking werd bekomen, of hyperlinks naar zulke informatie. De term ‘informatie’ betekent hier teksten, beelden, foto’s of alle andere multimediamiddelen. Vincent Fernandes Translations verbiedt het gebruik van de door haar op deze website of op welke andere manier dan ook bekendgemaakte e-mail- en andere adressen voor onwettige en/of ongeoorloofde doeleinden/activiteiten.

We vestigen er uw aandacht op dat het overdragen van gegevens via het internet niet veilig kan zijn waardoor derden mogelijk uw gegevens kunnen bemachtigen en gebruiken. Meer informatie over de technologie die Google gebruikt kan u vinden op http://www.google.com/intl/nl/analytics/.
Het is verboden voor kinderen en jongeren onder de leeftijd van 14 jaar om zonder ouderlijke (of voogdelijke) toestemming gegevens via het internet door te geven. Wij zorgen ervoor dat wij niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen. Geef NOOIT persoonlijke gegevens (telefoonnummer, adres, e-mail, naam,... ) door op internet aan correspondenten of websites waarvan u de echte identiteit in de reële wereld niet kent.

Aansprakelijkheid, waarborg

We proberen de informatie op deze website zo actueel mogelijk te houden en weer te geven. We streven er dan ook naar om wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren op onze website indien we bekend zijn met de informatie die hiervoor nodig is. Aangezien het onmogelijk is voor Vincent Fernandes Translations om alle veranderingen op continue basis te volgen, dient u bijgevolg de op deze website vermelde informatie zelf te controleren op juistheid. Eenieder die deze site bezoekt en anomalieën vaststelt, wordt vriendelijk verzocht dit te melden aan Vincent Fernandes Translations, zodat wij deze zo snel mogelijk aan kunnen passen indien dit nodig mocht blijken.
Hou er rekening mee dat op het moment van het publiceren van deze website de hierna voorkomende informatie actueel was en nadien kan zijn gewijzigd of actueler zijn gemaakt, doch niet op deze website zelf. Deze website kan ook materiaal of informatie bevatten die in de breedste zin van het woord door derden werd opgemaakt/samengesteld en aan Vincent Fernandes Translations werd aangeboden. Onder andere door de hiervoor vernoemde redenen betekent dit dat u daarom alle informatie op deze website dient te controleren voordat u ze op welke manier dan ook gebruikt; dat u zelf de juistheid en bruikbaarheid van de informatie dient na te gaan vooraleer u ze gebruikt voor persoonlijke vereisten; dat Vincent Fernandes Translations (of haar leveranciers of derden die haar informatie zouden kunnen bezorgen/bezorgd hebben) geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt of overneemt naar de gebruiker(s) van deze website toe wat betreft de juistheid, het actueel zijn, de volledigheid of de geschiktheid van de inhoud van de website die voor alle mogelijke doeleinden door u wordt gebruikt; dat Vincent Fernandes Translations geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor zo’n inhoudsmateriaal of inhoudsinformatie, of zulke inhoudsgegevens, ook van derden. U gaat er ook mee akkoord dat Vincent Fernandes Translations (of haar leveranciers of derden die haar informatie zouden kunnen bezorgen/bezorgd hebben) geen aansprakelijkheid aanvaardt of overneemt, noch voor schade (neven- en/of gevolgschade en/of incidentele schade) van welke aard dan ook berokkend aan u, aan uw onderneming of aan uw computer, noch voor het verlies van gegevens ontstaan door het downloaden van de inhoud/informatie/gegevens op deze website en die direct of indirect zou ontstaan (zijn) door het gebruik van deze website of de inhoud/informatie/gegevens ervan.

Vincent Fernandes Translations (of haar leveranciers of derden die haar informatie zouden kunnen bezorgen/bezorgd hebben) zal in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden of overnemen voor schade (neven- en/of gevolgschade en/of incidentele schade) van welke aard dan ook berokkend aan de gebruiker(s) van deze website en ontstaan door, maar niet beperkt tot, de niet-beschikbaarheid van een vertaling/product, door een laattijdig antwoord op een aanvraag per e-mail, telefoon of per brief, door aanbevelingen of informatie mondeling of schriftelijk verstrekt door Vincent Fernandes Translations of via de website van Vincent Fernandes Translations, en Vincent Fernandes Translations (of haar leveranciers of derden die haar informatie zouden kunnen bezorgen/bezorgd hebben) waarborgt en verleent geen enkele garantie tenzij schriftelijk en/of per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst bevestigd door Vincent Fernandes Translations. Tenzij schriftelijk en/of per aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst bevestigd zal Vincent Fernandes Translations (of haar leveranciers of derden die haar informatie zouden kunnen bezorgen/bezorgd hebben) of haar zaakvoerders, directeurs, medewerkers, tussenpersonen of vertegenwoordigers in geen geval de aansprakelijkheid overnemen of aanvaarden voor toevallige, bijzondere, incidentele, neven- en/of gevolgschade, die zich zou voordoen/zou ontstaan door, of in verband zou staan met, het gebruik of het niet mogelijk zijn van het gebruik van onze website of de inhoud ervan, en dit in de breedst mogelijke zin. U gaat er ook mee akkoord om Vincent Fernandes Translations (of haar leveranciers of derden die haar informatie zouden kunnen bezorgen/bezorgd hebben) of haar zaakvoerders, directeurs, medewerkers, tussenpersonen en vertegenwoordigers te compenseren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief advocaat- en gerechtskosten die zouden ontstaan en voortvloeien uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden.

Vincent Fernandes Translations behoudt het recht om te allen tijde en zonder voorafgaandelijke aankondiging/mededeling of zonder opgave van redenen (1) de inhoud van deze website te wijzigen, te vervangen of te verwijderen;
(2) elk (bestand)deel van deze website af te sluiten, te wijzigen, onderbreken of beëindigen, inclusief de beschikbaarheid van functies;
(3) de inhoud, inclusief de inhoud van derden op of van deze website te verwijderen, wijzigen of op enige andere manier te veranderen;
(4) bepaalde functies of diensten in te perken of uw toegang tot delen van of tot de gehele website te beperken;
(5) uw gebruik van de website naar eigen goeddunken te annuleren.
Vincent Fernandes Translations (of haar leveranciers of derden die haar informatie zouden kunnen bezorgen/bezorgd hebben, of haar zaakvoerders, directeurs, medewerkers, tussenpersonen of vertegenwoordigers) zal geen enkele aansprakelijkheid overnemen of aanvaarden voor schade (neven- en/of gevolgschade en/of incidentele schade) van welke aard dan ook die aan de gebruiker van onze website zou worden berokkend als gevolg van zulke handelingen.

Links naar andere websites

Hou er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van onze website naar een andere website te navigeren, ons privacybeleid niet meer van toepassing is. Uw navigatie en interacties op en met welke andere website dan ook van derden, inclusief de websites die een link aanbieden van en naar onze eigen website, zijn uitsluitend onderworpen aan de gebruiks- en privacyvoorwaarden van voornoemde websites van derden.
De eventuele vermelde websitelinks op onze website leiden naar inhoud van externe websites van vreemde aanbieders. Voor dergelijke inhoud van externe websites van derden zijn enkel de respectieve aanbieders aansprakelijk. Ondanks een zorgvuldige controle zal Vincent Fernandes Translations geen enkele aansprakelijkheid overnemen of aanvaarden betreffende de juistheid of rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke externe websites. De verantwoordelijkheid betreffende de toegang tot deze gelinkte externe websites van derden ligt uitsluitend bij de websitebezoeker. Een permanente controle van de inhoud van gelinkte websites is zonder concreet bewijs van overtreding niet redelijk. Indien overtredingen bekend zouden raken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Deze genoemde externe links worden louter als service aan de gebruiker van deze website aangeboden en zijn in geen enkel geval te aanzien als een vergoeding aan, een sponsoring door, of een aanbeveling voor Vincent Fernandes Translations aan de onderneming of organisatie waar deze links mee verbinding maken, inclusief de inhoud, diensten of producten die door deze gelinkte websites aangeboden worden.

Links van andere websites naar onze website

Alle links naar onze (dat betekent deze) website moeten schriftelijk door Vincent Fernandes Translations goedgekeurd worden; met uitzondering van de links die Vincent Fernandes Translations aanvaardt en:
(1) links waarvan het uitzicht, de positie of andere aspecten NIET het valse beeld doen uitschijnen dat een onderneming of organisatie of haar activiteiten of producten geassocieerd zijn met Vincent Fernandes Translations of de indruk zouden wekken dat Vincent Fernandes Translations erdoor gesponsord wordt of zulke ondernemingen of organisaties sponsort, en/of van dien aard zouden zijn dat ze schade berokkenen aan de naam of merken van Vincent Fernandes Translations;
(2) links die slechts een text-only link zijn (zuiver tekst) die enkel de titel van de hoofdpagina van deze website bevatten;
(3) links die de volledige hoofdpagina van deze website op een volledig scherm weergeven en niet op een deelpagina van de gelinkte website;
(4) links die uitsluitend naar de hoofdpagina van deze website leiden en niet naar onderliggende pagina’s.

COPYRIGHT

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. De publicaties op deze website (informatie, teksten, beelden, foto’s, logo’s, symbolen, namen, product-, zakelijke en handelsondernemingsnamen, ...) alsook het merkenrecht vallen onder auteursrechtelijke bescherming. Met deze website wordt geen licentie verleend tot gebruik van het intellectuele eigendom van Vincent Fernandes Translations. De inhoud (geheel of gedeeltelijk) mag niet buiten de grenzen van het auteursrecht en zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Vincent Fernandes Translations of van de desbetreffende auteurs/eigenaars worden gewijzigd, verveelvoudigd, verspreid, gekopieerd, verdeeld, bewerkt, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, verzonden, overgedragen of in welke vorm of aard dan ook verkocht. Downloads en kopieën van deze website zijn enkel toegelaten voor private en niet-commerciële doeleinden. Voor zover de inhoud van deze website niet door Vincent Fernandes Translations gemaakt werd, zijn de auteursrechten van derden van toepassing. In het bijzonder wordt de inhoud van derden alzo gekenmerkt.
Een uitzondering wordt gemaakt op het downloaden en op papier drukken van de inhoud van de website (of delen ervan) zolang dit Vincent Fernandes Translations geen commerciële schade toebrengt, en met volledige eerbiediging van alle auteurs- of eigendomsrechten. Hou er rekening mee dat deze beperkte uitzonderingstoestemming te allen tijde kan herroepen worden zonder voorafgaandelijke mededeling en geen toestemming inhoudt voor uitgave of publicatie op een internet-, intranet- of extranetwebsite of voor de opname van informatie in een andere gegevensbank. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website is ten strengste verboden. U gaat er ook mee akkoord dat u geen gegevens of gegevensvelden in elektronische vorm of op andere wijze systematisch extraheert of verzamelt, inclusief klantengegevens en/of klantenidentiteiten. Indien u toch een schending van de auteursrechten zou opmerken op deze website, vragen wij u vriendelijk om ons dit te melden. Bij het bekend worden van een schending van rechten zullen wij dit onmiddellijk verhelpen.

Alle software, inclusief alle door deze software gegenereerde bestanden of foto’s, codes en softwarebegeleidende gegevens die op deze website gebruikt worden of toegankelijk zijn, mag door u enkel aangewend worden om toegang te krijgen tot deze website of om deze website te gebruiken, mits dit gebruik ervan niet concurrentiebeperkend of denigrerend is en overeenstemt met het op deze website uitdrukkelijk vermelde gebruiksdoeleinde. U gaat ermee akkoord om geen software die eventueel aanwezig op deze website te fragmenteren, verdelen, verkopen, veranderen, kopiëren, deassembleren of te bewerken met reverse-engineering, en om geen uit de software afgeleide werken te verwezenlijken.

Privacy Policy

PRIVACY - GEGEVENSBESCHERMING

Geachte gebruiker,

Hierna wordt het beleid beschreven dat op de website van Vincent Fernandes Translations wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website. Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen. We danken u voor uw bezoek op de website van Vincent Fernandes Translations en voor uw interesse voor ons bedrijf. U kunt onze website in principe bezoeken zonder ons mee te delen waar u zich bevindt (zie Google Analytics). We zijn ons ervan bewust dat de bescherming van uw privésfeer bij het gebruik van deze website een belangrijke aangelegenheid is voor u. Daarom willen we ook dat u weet wanneer we welke gegevens van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. We willen u daarom via deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte brengen van de maatregelen die we nemen voor de bescherming van uw gegevens. Uw gegevens worden behandeld en beschermd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, en de relevante wetten van de Europese Unie, in het bijzonder de EU Rictlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=nl) . Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen voor en op de website van Vincent Fernandes Translations, met uitsluiting van alle websites van derden.

Door gebruik te maken van onze websites, diensten of producten, aangeboden door onszelf of door onze partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u ons deze zelf ter beschikking stelt door bijvoorbeeld het invullen van formulieren, door het verzenden van e-mails of brieven of door het plaatsen van een bestelling. De aan ons door u ter beschikking gestelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld het opsturen van informatie of het verwerken van uw bestelling) waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren of om indien nodig een transactie te voltooien. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens eventueel delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële services verlenen, en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Dankzij deze gegevens kunnen wij u bovendien eventueel via elektronische weg of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

De gegevensbank en de inhoud ervan blijven bij onze onderneming en onze provider(s). De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Vincent Fernandes Translations. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Vincent Fernandes Translations heeft afgesloten. Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkele vorm door ons noch door ons aangestelde verantwoordelijken aan derden ter beschikking gesteld of verkocht zonder uw toestemming en worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. Wanneer u ons uw toestemming gegeven hebt om uw persoonlijke gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken, behouden wij het recht deze informatie indien nodig aan andere bedrijven te geven die in onze opdracht e-mailberichten verzenden of andere marketingacties verrichten. We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen. Onze medewerkers, provider(s) en de door ons gecontracteerde dienstverlenende bedrijven zijn tot geheimhouding verplicht en tot naleving van de bepalingen van de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens.

Vincent Fernandes Translations behoudt wel het recht uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijk kunnen interesseren. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en domeinnaam telkens u onze website bezoekt. Vincent Fernandes Translations maakt gebruik van de gangbare technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons verzamelde gegevens te beschermen tegen onverwachte vernietiging, ongeoorloofde manipulatie, verlies, verstoring en tegen ongeoorloofde toegang door onbevoegden: niemand heeft toegang tot de eventueel verzamelde informatie.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u steeds het recht inzicht te krijgen in uw verzamelde persoonlijke gegevens, deze te wijzigen of te verwijderen. Bovendien heeft u altijd het recht om uw hierboven genoemde toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang te herroepen. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde. U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren. Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Indien u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u ons alle desbetreffende e-mail adressen mee te delen. Indien u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.
Om uw rechten uit te oefenen gebruikt u de hieronder onder Informatie vernoemde contactgegevens.

Rechtsgronden voor de verwerking
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
-    Uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website.
-    Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Informatie: Mocht u nog andere vragen hebben over gegevensbescherming, kan u deze altijd stellen via het e-mailadres vftranslations@outlook.com .

Termijn van bewaring van uw gegevens
Vincent Fernandes Translations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Uw gegevens worden verwerkt door Vincent Fernandes Translations. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: vftranslations@outlook.com .

De hierna volgende informatie wordt volledig vrijblijvend verstrekt door Vincent Fernandes Translations zonder waarborg voor juistheid aangezien het onmogelijk is voor Vincent Fernandes Translations om veranderingen in de desbetreffende technologie op continue basis te volgen. U dient bijgevolg als gebruiker van deze website zelf de hieronder vermelde informatie te controleren op juistheid.

Social Plug-ins:

Vincent Fernandes Translations gebruikt zogenaamde social plug-ins (hieronder ‘knoppen’ genoemd) van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+. Afhankelijk van de door u gebruikte diensten verzamelen sociale netwerken verschillende vormen van informatie over het door u gebruikte toestel (uw computer, uw smartphone) en uw internetverbinding (smartphonenummer en IP-adres, internetaanbieder, taal en tijdzone, type van browser). Bij uw bezoek op onze website zijn deze knoppen standaard niet geactiveerd, d.w.z. zij versturen zonder uw toedoen geen gegevens naar de betreffende sociale netwerken. Slechts na de activering van de knoppen begint de gegevensuitwisseling op de achtergrond, zonder dat Vincent Fernandes Translations de inhoud van deze gegevensuitwisseling kan beïnvloeden. De verzamelde informatie kan verschillend en omvangrijk zijn naargelang u al dan niet diensten en/of registratieapplicaties van sociale media op uw toestel geïnstalleerd heeft, en of u toegestemd heeft in de vrijgave van deze informatie. Dat kan informatie zijn over uw besturingssysteem, de versies van uw hardware of software, instellingen en identiteit en locatie van uw apparaat. Voordat u gebruik kunt maken van deze knoppen, moet u deze eerst door middel van een klik activeren. De knop blijft zo lang actief tot u deze weer de-activeert of uw cookies verwijdert (zie deel ‘Cookies’). Activeer deze knoppen enkel wanneer u instemt met de gegevensuitwisseling met en via deze sociale netwerken. Na de activering wordt er een directe verbinding met de server van het betreffende sociale netwerk tot stand gebracht. De inhoud van de knop wordt dan door de sociale netwerken direct naar uw browser overgebracht en in de website geïntegreerd. Na activering van een knop kan het betreffende sociale netwerk reeds gegevens inwinnen, onafhankelijk van het feit of u met de knop interageert. Bent u ingelogd bij een sociaal netwerk, dan kan dit netwerk uw bezoek aan deze website bij uw account plaatsen. Bent u lid bij een sociaal netwerk en wilt u niet dat dit netwerk de bij uw bezoek aan onze website verzamelde gegevens aan uw opgeslagen accountgegevens koppelt, dan moet u zich eerst bij het betreffende sociale netwerk uitloggen en dan pas de knoppen activeren. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die door de sociale netwerken met hun knoppen worden ingewonnen. Het doel en de omvang van de gegevensinwinning en de verdere verwerking en toepassing van deze gegevens door de desbetreffende sociale netwerken evenals uw rechten en instelmogelijkheden hieromtrent ter bescherming van uw privésfeer staan vermeld in de informatie betreffende gegevensbescherming van de betreffende sociale netwerken.   

Google Analytics - Cookies:

➡ Door het gebruik van deze website gaat u akkoord dat er cookies gebruikt en opgeslagen kunnen worden op uw computer, gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Google verzameld op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet en bent u er volledig van op de hoogte dat deze website mogelijk gebruik kan maken van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.. Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies’. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein stukje tekst dat naar uw browser wordt gestuurd en op uw harde schijf komt te staan van zodra u een website bezoekt, dit om een analyse te maken van uw gebruik van de website en om u nadien als terugkerende bezoeker te kunnen herkennen. Met behulp van cookies kan een website de inhoud sneller aan uw specifieke interesses aanpassen. Deze cookies zijn slechts actief tot op het moment dat u uw internetsessie beëindigt en uw browser volledig afsluit. De door Google Analytics gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres: identificatienummer van uw computer via dewelke u internettoegang krijgt; datum en toegang tot onze website; de door u bezochte pagina’s van onze website; de website die u daarvoor bezocht heeft; het door u gebruikte besturingssysteem (zoals Windows of Mac OS); de naam van uw internetdomein (bijvoorbeeld de domeinnaam van uw internetaanbieder/provider of de domeinnaam van uw werkomgeving); alsook het adres van uw internetaanbieder/provider) worden overgemaakt aan een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika en daar verzameld. Google zal deze informatie uitsluitend gebruiken om Vincent Fernandes Translations op de hoogte te brengen van de websiteactiviteiten, en om het gebruik en de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website te analyseren. Vincent Fernandes Translations zal deze gegevens mogelijk ook voor de volgende doeleinden gebruiken: om producten en diensten van Vincent Fernandes Translations beter af te stemmen op de behoeften van de klanten, om u relevante informatie over producten en diensten te sturen, en om af en toe e-mails te versturen met bijzondere aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Google kan deze informatie ook aan derden overmaken indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze informatie/gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verbinding stellen met andere gegevens van Google. Wij verzekeren u dat uw persoonlijke gegevens ook bij verwerking door derden zal gebeuren in overeenstemming met de geldige regelgevingen betreffende de gegevensbescherming. Bovendien kan Vincent Fernandes Translations deze gegevens in geval van systeemmisbruik in samenwerking met uw internetaanbieder/provider en/of de lokale overheden gebruiken om de verantwoordelijke voor de inbreuk te vinden. Raadpleeg ook http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ en http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ .   

Wij gebruiken eventueel de volgende cookies op onze website: Vincent Fernandes Translations heeft GEEN cookies geïnstalleerd op deze website.

De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kan onze website ook zonder cookies bekijken. U kunt het aanvaarden van cookies op uw toestel verhinderen indien u in uw browserinstellingen ‘geen cookies aanvaarden’ aanklikt. We wijzen u erop dat u in dit geval misschien sommige functies niet meer volledig zult kunnen gebruiken.

Cookies worden in de volgende categorieën ingedeeld:
- Absoluut noodzakelijke cookies: deze cookies zijn absoluut noodzakelijk, opdat onze website en hun functies correct functioneren.
- Functioneringscookies: deze cookies maken het mogelijk om het comfort en de prestaties van onze website te verbeteren en stellen verschillende functies ter beschikking.
- Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop u gebruik maakt van onze website. Op deze wijze kan de inhoud van websites doelgericht op uw individuele wensen worden afgestemd. De door deze cookies verzamelde informatie is niet persoonsgerelateerd.
- Cookies van derden: deze cookies zijn door derden, bijvoorbeeld sociale netwerken, ingesteld. Ze worden voornamelijk gebruikt om de inhoud van sociale media te integreren, zoals sociale plug-ins op onze site.
Informatie over de wijze waarop wij gebruik maken van sociale plug-ins kan u hierboven terugvinden. Raadpl Raadpleeg ook http://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/types/ .

Cookies toelaten of blokkeren, andere technologieën
Op uw eindapparaat kunt u reeds opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen. Het helpmenu in de menulijst van de browser van uw computer legt de gebruiker uit hoe cookies geweigerd kunnen worden, welke instellingen u kan kiezen opdat uw browser u laat weten wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u cookies volledig kan uitschakelen. Het wijzigen van de instellingen van aanvaarden/weigeren van cookies alsook de aanpassing van de cookie-instellingen kan ook wijzigingen veroorzaken in andere apps.

IN SAFARI 5.1 (OS X LION)
- Open Safari indien de browser nog niet opgestart is.
- Kies Safari > Voorkeuren, en klik op Privacy.
- In de sectie ‘blokkeer cookies’, specifieer of en wanneer Safari cookies van websites moet aanvaarden. Voor informatie over de opties, klik op de knop Help (een vraagteken).
- Als u wilt weten welke website cookies op uw computer bewaart, klik dan op Details.

IN SAFARI 6/7 (MAVERICKS)
Cookies en andere websitegegevens beheren
Raadpleeg https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL&locale=en_US  .

IN SAFARI 6.1.6
-          Kies Help.
-          Kies Beveiliging en privacy.
-          Kies ‘Cookies en andere websitegegevens beheren’.
-          Lees hier de instructies ‘Cookies en andere websitegegevens beheren’.
U kan ook als volgt tewerk gaan:
-          Kies Safari.
-          Ga naar Voorkeuren.
-          Klik op Privacy: hier hebt u vijf verschillende mogelijkheden tot het beheer van uw cookies en websitegegevens.
In andere versies van Safari kunnen deze werkwijzen enigszins anders zijn.
IN GOOGLE CHROME
Rechten voor cookies en sitegegevens aanpassen:
- Klik op het Chromemenu-icoon op de browserwerkbalk.
- Selecteer Instellingen.
- Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’.
- Klik in het gedeelte Privacy op de knop ‘Instellingen voor inhoud’.
- In het Cookiesgedeelte kunt u de volgende cookie-instellingen wijzigen: cookies verwijderen, cookies standaard blokkeren, cookies standaard toestaan, cookies en sitegegevens standaard bewaren totdat u uw browser sluit, uitzonderingen instellen voor cookies van specifieke websites of domeinen.
Raadpleeg ook https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl .

IN INTERNET EXPLORER 11
Cookies verwijderen:
- Open Internet Explorer.
- Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en klik op Instellingen. Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen.
- Tik of klik op Opties en tik of klik onder ‘Geschiedenis’ op Selecteren.
- Schakel het selectievakje ‘Cookies’ in en klik of tik vervolgens op Verwijderen.
Cookies verwijderen vanaf het bureaublad:
- Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
- Tik of klik op de knop Extra  , wijs Veiligheid aan en tik of klik vervolgens op Browsegeschiedenis verwijderen.
- Schakel het selectievakje Cookies en gegevens van websites in en klik of tik vervolgens op Verwijderen.
Cookies blokkeren en aanpassen van de cookie-instellingen:
Als u niet wilt dat sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. U kunt ook instellen van welke sites u cookies wilt blokkeren.
Cookies blokkeren:
- Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
- Tik of klik op de knop Extra  en tik of klik vervolgens op Internetopties.
- Tik of klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren en tik of klik vervolgens op OK.
Cookie-instellingen aanpassen:
- Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
- Tik of klik op de knop Extra  en tik of klik vervolgens op Internetopties.
- Voer op het tabblad Privacy een of meer van de volgende handelingen uit:
-- Verplaats de schuifregelaar als u wilt bepalen welke typen cookies worden geblokkeerd of zijn toegestaan.
-- Tik of klik op Websites als u specifieke websites wilt blokkeren of toestaan.
-- Tik of klik op Importeren als u een bestand met internetprivacyvoorkeuren wilt importeren.
-- Tik of klik op Geavanceerd als u de privacy-instellingen voor bepaalde typen cookies wilt vervangen.
-- Tik of klik op Standaard als u de privacy-instellingen wilt terugzetten naar het oorspronkelijke niveau.
- Tik of klik op OK wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht.
Cookies toestaan:
Als u cookies blokkeert, worden sommige pagina's mogelijk niet goed weergegeven of wordt er door de site een bericht weergegeven dat u cookies moet toestaan om die site te bekijken:
- Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.
- Tik of klik op de knop Extra  en tik of klik vervolgens op Internetopties.
- Tik of klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar beneden om alle cookies toe te staan en tik of klik vervolgens op OK.
Opmerking: wijzigingen die u aanbrengt om cookies te blokkeren, toe te staan of om cookie-instellingen aan te passen, zijn zowel van toepassing op Internet Explorer als op Internet Explorer voor het bureaublad.
Indien u nog meer info nodig heeft over Internet Explorer, raadpleeg dan  http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/internet-explorer-help .
IN INTERNET EXPLORER 11 VOOR WINDOWS 7
Cookies verwijderen:
- Klik op het pictogram voor Internet Explorer op de taakbalk om Internet Explorer te openen.
- Klik op de knop Extra  , wijs Beveiliging aan en klik vervolgens op Browsegeschiedenis verwijderen.
- Schakel het selectievakje ‘Cookies en websitegegevens’ in en klik vervolgens op Verwijderen.
Cookies blokkeren en aanpassen van de cookie-instellingen:
Als u niet wilt dat sites cookies op uw pc opslaan, kunt u cookies blokkeren. U kunt ook instellen van welke sites u cookies wilt blokkeren.
Cookies blokkeren:
- Klik op het pictogram voor Internet Explorer op de taakbalk om Internet Explorer te openen.
- Klik op de knop Extra  en klik vervolgens op Internetopties.
- Klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar helemaal naar boven om alle cookies te blokkeren. Tik of klik vervolgens op OK.
Cookie-instellingen aanpassen:
- Klik op het pictogram voor Internet Explorer op de taakbalk om Internet Explorer te openen.
- Klik op de knop Extra   en klik vervolgens op Internetopties.
- Voer op het tabblad Privacy een of meer van de volgende handelingen uit:
-- als u wilt bepalen welke typen cookies worden geblokkeerd of zijn toegestaan, verplaatst u de schuifregelaar.
-- als u specifieke websites wilt blokkeren of toestaan, tikt of klikt u op Websites.
-- als u een bestand met internetprivacyvoorkeuren wilt importeren, tikt of klikt u op Importeren.
-- als u de privacy-instellingen voor bepaalde typen cookies wilt vervangen, tikt of klikt u op Geavanceerd.
-- als u de privacy-instellingen wilt terugzetten naar het oorspronkelijke niveau, tikt of klikt u op Standaard.
- Tik of klik op OK wanneer u de wijzigingen hebt aangebracht.
Cookies toestaan:
Als u cookies blokkeert, worden sommige pagina's mogelijk niet goed weergegeven of wordt er door de site een bericht weergegeven dat u cookies moet toestaan om die site te bekijken:
- Klik op het pictogram voor Internet Explorer op de taakbalk om Internet Explorer te openen.
- Klik op de knop Extra  en klik vervolgens op Internetopties.
- Klik op het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar helemaal naar beneden om cookies toe te staan. Tik of klik vervolgens op OK.
Opmerking: wijzigingen die u aanbrengt om cookies te blokkeren, toe te staan of om cookie-instellingen aan te passen, zijn zowel van toepassing op Internet Explorer als op Internet Explorer voor het bureaublad.
Indien u nog meer info nodig heeft over Internet Explorer, raadpleeg dan
http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 .

IN INTERNET EXPLORER 10
Raadpleeg ook http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10  .

IN INTERNET EXPLORER 10 VOOR WINDOWS 7
Raadpleeg ook http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7 .

IN INTERNET EXPLORER 9
Raadpleeg ook http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9 .
IN INTERNET EXPLORER 8
Raadpleeg ook http://windows.microsoft.com/nl-be/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8 .

IN MOZILLA FIREFOX 36.0.4
Noot: cookies zijn in Firefox standaard ingeschakeld.
U wijzigt de cookie-instellingen als volgt:
- Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Voorkeuren.
- Selecteer het paneel Privacy.
- Stel ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
- Plaats een vinkje bij ‘Cookies van websites accepteren’ om cookies in te schakelen, en haal dit weg om ze uit te schakelen.
- Als u problemen met cookies probeert op te lossen, wees er dan zeker van dat Cookies van derden accepteren ook niet is ingesteld op Nooit. Voor meer informatie, zie verder onder ‘Cookies van derden in Firefox uitschakelen’.
- Kies hoe lang cookies bewaard mogen blijven:
-- bewaren totdat: ze verlopen: elk cookie zal worden verwijderd zodra de verloopdatum ervan is bereikt; deze is ingesteld door de website die het cookie heeft verzonden.
-- bewaren totdat: ik Firefox afsluit: de cookies die op uw computer zijn opgeslagen, zullen worden verwijderd zodra Firefox wordt afgesloten.
-- bewaren totdat: mij elke keer vragen: geeft telkens wanneer een website een cookie probeert in te stellen een waarschuwing weer, en vraagt of u het wilt opslaan.
- Sluit het venster Voorkeuren.
Cookies van derden in Firefox uitschakelen:
Instellingen voor cookies van derden zijn beschikbaar in het paneel Privacy van het venster Voorkeuren:
- Klik op de menuknop New Fx Menu en kies Voorkeuren.
- Selecteer het paneel Privacy.
- Stel ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
- Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op Nooit.
Noot: als u zich na het browsen met deze instelling realiseert dat u sommige favoriete websites niet goed kunt bekijken, is het instellen hiervan op ‘Van bezochte’ een tijdelijke oplossing, waardoor cookies van derden die van eerder bezochte websites afkomstig zijn, worden toegestaan.
- Sluit het venster Voorkeuren.
Raadpleeg ook https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies  .
Privacy- en beveiligingsinstellingen
Lees hoe u uw gegevens veilig kunt houden met de Firefox-privénavigatie, wachtwoordfuncties en andere beveiligingsinstellingen op https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/privacy-and-security .

IN OPERA 10.0
Cookies verwijderen:
Om ervoor te zorgen dat cookies in de browser behouden blijven:
-          Kies Opera.
-          Kies Voorkeuren.
-          Kies Geavanceerd.
-          Kies Cookies en vink aan ‘Nieuwe cookies verwijderen wanner ik Opera verlaat’ en sluit Opera wanneer u stopt met navigeren.
Cookies toelaten of weigeren:
U kan er ook voor kiezen om cookies te weigeren/deactiveren. Hou er rekening mee dat u moeilijkheden kunt ervaren bij het inloggen op vele websites indien u cookies weigert.
Cookies weigeren:
-          Kies Opera.
-          Kies Snelle voorkeuren.
-          Vink ‘Cookies toelaten’ uit.
Ongeldige cookies
Er zijn bepaalde cookies die Opera zal weigeren zelfs indien u uw browser hebt ingesteld om alle cookies te behandelen/aanvaarden. Het betreft cookies ingesteld voor topleveldomeinen (een topleveldomein of TLD, letterlijk hoogste-niveaudomein, is het meest rechtse gedeelte in een internetdomeinnaam, o.a. domeinen die eindigen op .com, .net, en .org .) Zulke cookies worden als ongeldig of illegaal beschouwd en geblokkeerd omdat elke website de inhoud van deze cookies zou kunnen lezen, ongelimiteerde toegang zou hebben, en omdat de enige bedoeling van zulke cookies is om internetsurfers op het web te traceren.
Cookie-instellingen configureren:
U kan ervoor kiezen om alle cookies in uw computer op te slaan, te weigeren of selectief sommige (types van) cookies toe te laten.
Cookie-instellingen beheren:
-          Kies Gereedschappen.
-          Kies Voorkeuren.
-          Kies Geavanceerd.
-          Kies Cookies.
-          Selecteer een van de volgende opties:
         Aanvaarden: aanvaardt alle cookies van alle websites.
         Aanvaarden enkel van de sites die ik bezoek: aanvaardt cookies die ingesteld zijn door de website die u bezoekt, en niet door elke website waarvan de inhoud getoond wordt in ‘frames’ of via beelden op de huidige pagina.
         Nooit cookies aanvaarden: aanvaardt geen enkele cookie van geen enkele website, vraagt u om aanvaarding of weigering telkens u een nieuw cookie ontvangt.
         Cookies beheren: toont uw serverbeheerder, die u een lijst geeft van alle domeinen waarvan u momenteel cookies heeft. U kan er nieuwe domeinen aan toevoegen, de domeinen verwijderen waarvan u geen cookies meer wenst, en de specifieke cookie-instellingen tonen voor elke server. U kan ook de cookie-instellingen wijzigen voor een specifieke website door de websitevoorkeuren te gebruiken. Kies Gereedschappen > Snelle voorkeuren > Toon websitevorkeuren.

IN OPERA 12.16
- Open Voorkeuren.
- Open Geavanceerd.
- Klik op Cookies: de cookievoorkeuren laten u toe de manier waarop Opera de cookies behandelt in te stellen. De standaardinstelling is om alle cookies te aanvaarden.
Alle cookies aanvaarden: klik op de optie die u wilt.
Cookie-instellingen beheren:
- Klik Cookies beheren, het venster Cookiebeheerder gaat open: de cookiebeheerder laat u toe om de cookies te tonen en te inspecteren die Opera voor u bewaard heeft. Klik op de knop ‘Beheer cookies’ waarna u een reeks mappen te zien krijgt elk geïdentificeerd door een domeinnaam. Gebruik het veld ‘snel zoeken’ om per domeinnaam te zoeken, en open de relevante map om alle details te zien met betrekking tot het specifieke domein.
Het cookiedialoogvenster
Het cookiedialoogvenster opent telkens wanneer een website u een cookie aanbiedt indien u het vakje ‘Vraag mij vooraleer een cookie te aanvaarden’ aangevinkt hebt in Voorkeuren > Geavanceerd > Cookies. Het dialoogvenster toont u de oorsprong en de attributen van het cookie en geeft u de optie om deze te aanvaarden of te weigeren.
Raadpleeg in ieder geval http://help.opera.com/Mac/12.10/en/cookies.html .

IN TORCH
Cookies deactiveren in de browser:
- Op het scherm Home klikt u op het icoon van de browser.
- Klik op Menu key > Opties.
- In het deel Privacy & Veiligheid zorgt u ervoor dat ‘Aanvaard Cookies’ niet aangevinkt is.
- Klik op Menu key > Bewaar.

of

- Klik op het tabblad Menu aan de rechterbovenkant van uw browser.
- Klik op Instellingen.
- Schuif naar de onderkant van uw venster en klik op ‘Toon geavanceerde instellingen....’.
- Onder Privacy, klik op de knop ‘Inhoud instellingen’. U kan uw cookie-instellingen beheren door middel van verschillende vakjes te kiezen in het menu ‘Cookies’.

of

- Wijzig de instellingen van uw browser om te zien wanneer u een nieuw cookie ontvangt, waarna u kan kiezen dit te aanvaarden of te weigeren.
- Stel uw browser in om automatisch geen cookies te aanvaarden.

Vincent Fernandes Translations
Aimé de Graevestraat 6 - bus 2
B- 2100 Deurne
Tel: 04 70 75 37 21
    

 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze Algemene Voorwaarden beheersen alle contracten, offertes en overeenkomsten die door een Bevestiging van Bestelling ontstaan tussen Vincent Fernandes Translations (gevestigd te Aimé de Graevestraat 6, bus 2, 2100 Deurne, België) en elke vennootschap, onderneming, organisatie, marktoperator of natuurlijke of rechtspersoon, hierna de Opdrachtgever genoemd. Vincent Fernandes Translations wordt vertegenwoordigd door Vincent Fernandes.

In deze Algemene Voorwaarden betekenen de onderstaande cursief gedrukte termen het volgende:

Bestelling: de bestelling van de Dienst(en) die u als Opdrachtgever geplaatst heeft bij en bevestigd heeft aan Vincent Fernandes Translations middels het akkoord van de Opdrachtgever voor de door Vincent Fernandes Translations opgemaakte Offerte.

Bevestiging van Bestelling, Overeenkomst: het akkoord van Vincent Fernandes Translations voor het uitvoeren van de Dienst volgens de door de Opdrachtgever volledig ingevulde en ondertekende Offerte, waardoor een Overeenkomst tussen Vincent Fernandes Translations en de Opdrachtgever ontstaat.

Definitieve Tekst: het bestand dat per e-mail door de Opdrachtgever aan Vincent Fernandes Translations wordt bezorgd (de brontekst), dat de titel ‘Definitieve Tekst' draagt of door de Opdrachtgever bevestigd wordt als ‘Definitieve Tekst' en dat bedoeld is als onderwerp van de Dienst, volgens de voorwaarden van de pagina ‘Praktisch’ op de website.

Dienst: de uitvoering van vertalingen en/of andere diensten door Vincent Fernandes Translations.

Materiaal: alle hulpmiddelen (zoals Word-documenten en Pdf-bestanden) die de Opdrachtgever per e-mail aan Vincent Fernandes Translations heeft bezorgd zodat de Dienst uitgevoerd kan worden. De inhoud van Word- en Pdf-documenten moet toegankelijk en bewerkbaar zijn.

Medewerkers: personeel in dienst van de Opdrachtgever of Vincent Fernandes Translations, of onderaannemers aangesteld door de Opdrachtgever of Vincent Fernandes Translations.

Offerte: een voor beide partijen (Vincent Fernandes Translations en de Opdrachtgever) vrijblijvend aanbod door Vincent Fernandes Translations voor het uitvoeren van een Dienst, zonder dat beide partijen wettelijk gebonden worden.

Opdrachtgever: elke vennootschap, onderneming, organisatie, marktoperator of natuurlijke of rechtspersoon.

Vertaald Werk: het door Vincent Fernandes Translations aan de Opdrachtgever per e-mail bezorgd definitief vertaald werk, geproduceerd met behulp van eventueel Materiaal en op basis van de Definitieve Tekst.

Vertrouwelijke Informatie: alle door de Opdrachtgever per e-mail aan Vincent Fernandes Translations verstrekte informatie in de vorm van documenten en gegevens met betrekking tot de Dienst en waarvan de Opdrachtgever het vertrouwelijk karakter gespecifieerd heeft.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1°        VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN VINCENT FERNANDES TRANSLATIONS

1°1     De Dienst en/of het Vertaald Werk wordt voetstoots en wanneer beschikbaar afgeleverd.
1°2     Vincent Fernandes Translations zal de Dienst uitvoeren door gebruik te maken van aanvaardbare vaardigheden, zorg en haar verworven kennis. Door een Offerte goed te keuren, bevestigt de Opdrachtgever de vaardigheden, zorg en kennis te aanvaarden die Vincent Fernandes Translations zal toepassen bij de uitvoering van de Dienst.
1°3     Klachten betreffende de geleverde Dienst en/of het Vertaald Werk zullen slechts ontvankelijk zijn indien ze per e-mail bij Vincent Fernandes Translations toekomen binnen de 5 werkdagen na aflevering aan de Opdrachtgever van de Dienst/het Vertaald Werk en indien de klacht verantwoord en gedetailleerd is. Als Vincent Fernandes Translations de klacht als niet ontvankelijk acht, zal Vincent Fernandes Translations dit motiveren. Als Vincent Fernandes Translations de klacht aanvaardbaar acht, zal de verantwoordelijkheid van Vincent Fernandes Translations beperkt blijven tot de verbetering van de onjuistheden. De Opdrachtgever zal Vincent Fernandes Translations de nodige tijd geven om de onjuistheden binnen de kortst mogelijke tijd te verbeteren, maar de Opdrachtgever zal niet het recht hebben om de betaling gedeeltelijk of volledig te annuleren. De factuur blijft steeds volledig betaalbaar binnen de periode zoals vermeld in 3°7 van de Algemene Voorwaarden.
 
De betaling van een factuur door de Opdrachtgever impliceert de aanvaarding door de Opdrachtgever van de geleverde Dienst/het geleverd Vertaald Werk. Klachten die bij Vincent Fernandes Translations toekomen na de vijfde dag na aflevering van de Dienst/het Vertaald Werk zijn niet meer ontvankelijk. Met verwijzing naar 4°4 van de Algemene Voorwaarden.

1°4     Vincent Fernandes Translations geeft geen enkele garantie (impliciet of expliciet en met inbegrip van maar niet beperkt tot) betreffende de geschiktheid van de Dienst en/of het Vertaald Werk.
1°5     Tenzij de geldige wetgeving of de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden dit aangeven, zijn Vincent Fernandes Translations en haar eventuele Medewerkers niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat, in de breedste zin, ook bij klanten of Medewerkers van de Opdrachtgever, door het gebruik van de Dienst en/of het Vertaald Werk.
Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt in ieder geval voor, maar is niet beperkt tot, incidentele schade, speciale schade, directe schade, indirecte schade, uitzonderlijke schade, strafrechtelijke schade, gevolgschade, schade als gevolg van inkomstenderving, bedrijfsonderbrekingen, het verlies van gegevens of informatie en het verlies van welke aard dan ook voortspruitend uit de uitvoering van de overeenkomst tussen Vincent Fernandes Translations en de Opdrachtgever, of in verband staande met de diensten van Vincent Fernandes Translations of het verlies van de rechten tot het gebruik van het Vertaald Werk.
1°6     Vincent Fernandes Translations zal niet verplicht zijn de Dienst verder te zetten indien Vincent Fernandes Translations naar eigen goeddunken meent dat dit een verbreking van de door de Opdrachtgever in punt 2° van de Algemene Voorwaarden gegeven waarborgen inhoudt of een onwettelijke daad of een veiligheidsrisico inhoudt.
1°7     Vincent Fernandes Translations zal niet verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van fouten of omissies die inherent waren aan de oorspronkelijke Definitieve Tekst en die al dan niet de kwaliteit van het Vertaald Werk zouden kunnen beïnvloeden.
1°8     Vincent Fernandes Translations mag derden als onderaannemer inschakelen om sommige of alle verplichtingen van Vincent Fernandes Translations uit te voeren: in dit geval zal Vincent Fernandes Translations de betrokken derden op de hoogte brengen van vertrouwelijkheidsprincipes en de geheimhoudingsplicht en hen verplichten om deze te eerbiedigen (zie 6° van de Algemene Voorwaarden). Vincent Fernandes Translations mag aan derden sommige of alle rechten van Vincent Fernandes Translations toekennen.
1°9     Vincent Fernandes Translations mag te allen tijde deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Zulke wijzigingen zullen op de website vermeld worden.
1°10   Vincent Fernandes Translations is slechts na uitgifte van een Bevestiging van Bestelling verplicht tot het leveren van een Dienst. Het louter opsturen door Vincent Fernandes Translations van een Offerte aan de Opdrachtgever, of het louter terugsturen door de Opdrachtgever van een ondertekende en ingevulde Offerte naar Vincent Fernandes Translations, houdt nog geen verbintenis in voor Vincent Fernandes Translations om de Dienst te verlenen. Met verwijzing naar 3°2 van de Algemene Voorwaarden.
1°11   Offertes blijven geldig tot 30 dagen na uitgifte. Offertes worden altijd in euro uitgedrukt.

2°        VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

2°1     De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze om Vincent Fernandes Translations de Dienst te laten uitvoeren. Vincent Fernandes Translations zal geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden indien de verleende Dienst niet tegemoetkomt aan de vereisten of verwachtingen van de Opdrachtgever. Met verwijzing naar 1°1 van de Algemene Voorwaarden.
2°2     De Opdrachtgever verklaart en waarborgt
-          dat hij of zij eigenaar of licentiehouder is van (alle componenten van) de Definitieve Tekst die hij of zij aan Vincent Fernandes Translations bezorgt;
-          dat de vertaling van de Definitieve Tekst en de publicatie, de verspreiding, de verkoop of enig ander gebruik van de Dienst geen inbreuk betekent op auteursrechten, handelsmerken of patenten of enig ander recht van derde partijen;
-          dat de bezorgde Definitieve Tekst van goede kwaliteit is (Vincent Fernandes Translations vraagt deze verklaring omdat de vertaling of overname van een tekst die werd gegenereerd door een vertaalmachine een onvoldoende basis vormt om een vertaling te bezorgen die aan de verwachtingen van de Opdrachtgever tegemoetkomt). Daar staat tegenover dat Vincent Fernandes Translations wel bereid is om een vertaling te reviseren die werd gegeneerd door een vertaalmachine, maar dit enkel en alleen wanneer de brontekst niet door een vertaalmachine werd gegenereerd en wanneer de gegenereerde doeltekst van goede kwaliteit is. Vincent Fernandes Translations behoudt zich het recht voor om te bepalen of de machinevertaling van voldoende kwaliteit is;
-          dat de Definitieve Tekst niet op directe of indirecte wijze een inbreuk betekent op de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen.
2°3     De Opdrachtgever gaat akkoord om Vincent Fernandes Translations en haar Medewerkers of derden die Vincent Fernandes Translations of haar Medewerkers zouden inschakelen om de Dienst uit te voeren op aanvraag van Vincent Fernandes Translations onmiddellijk en zolang vereist schadeloos te stellen ingeval van procedures, claims, geleden verliezen en schade, kosten en uitgaven (waaronder gerechtelijke kosten) die op directe of indirecte wijze zouden ontstaan ten nadele van Vincent Fernandes Translations of haar Medewerkers of ten nadele van derden die Vincent  Fernandes Translations of haar Medewerkers zouden inschakelen om de Dienst uit te voeren, inclusief elke overtreding begaan door Vincent Fernandes Translations of haar Medewerkers of derden die Vincent Fernandes Translations of haar Medewerkers zouden inschakelen om de Dienst uit te voeren,  als gevolg van
-          het gebruik door, of het louter in bezit hebben door Vincent Fernandes Translations of haar Medewerkers of derden die Vincent Fernandes Translations of haar Medewerkers zouden inschakelen om de Dienst uit te voeren, van het Materiaal (bijvoorbeeld voor de opmaak van een Offerte of voor het leveren van een Dienst) of de Definitieve Tekst die door de Opdrachtgever (of zijn of haar Medewerkers) om welke reden dan ook aan Vincent  Fernandes Translations werd bezorgd, inclusief de schending van de rechten van intellectueel eigendom van een derde of van dergelijk materiaal;
-          elke schending door de Opdrachtgever van de onder 2° van de Algemene Voorwaarden gegeven waarborgen;
-          het schenden door de Opdrachtgever van de Algemene Voorwaarden in het kader van het leveren van de Dienst.
2°4     De Opdrachtgever gaat akkoord om de Dienst/het Vertaald Werk niet te gebruiken voor illegale of immorele doeleinden.
2°5     De Opdrachtgever aanvaardt dat al het Materiaal dat per e-mail of elektronische weg aan Vincent Fernandes Translations wordt
overgemaakt en dat het Vertaald Werk dat Vincent Fernandes Translations aan de Opdrachtgever per e-mail of elektronische weg overmaakt, onderschept kan worden, zelfs indien het versleuteld werd en dat Vincent Fernandes Translations geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het verlies en de beschadiging of onderschepping van het Materiaal of het Vertaald Werk dat per e-mail of elektronische weg verstuurd of ontvangen werd.
2°6     Alle rechten, aanspraken op en belangen bij de Definitieve Tekst en de Dienst/het Vertaald Werk, en elk of alle patent- of brevetrechten,  auteursrechten, knowhow en handelsgeheimen in de Definitieve Tekst of het Vertaald Werk zijn en blijven het exclusief eigendom van de Opdrachtgever. Ondanks het voorgaande erkent de Opdrachtgever dat Vincent Fernandes Translations de enige en exclusieve eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de eigen methodologie, eigen informatie, eigen software en eigen gegevensbanken gebruikt  voor het vertalen van de Definitieve Tekst en van alle uitvindingen, eigen methodologieën, eigen innovaties, eigen knowhow en eigen gegevensbanken ontwikkeld door Vincent Fernandes Translations tijdens het vertalen van de Definitieve Tekst, met inbegrip van elk en alle patent- of brevetrechten, auteursrechten, knowhow en handelsgeheimen.
2°7     De Opdrachtgever mag enkel schadevergoeding eisen van Vincent Fernandes Translations indien Vincent Fernandes Translations opzettelijk schade heeft veroorzaakt, waarbij de bewijslast van deze zogenaamde opzettelijke aangebrachte schade door Vincent Fernandes Translations bij de Opdrachtgever ligt.

3°        PRIJS EN BETALING

3°1     De Opdrachtgever kan door middel van het verzenden van de Definitieve Tekst per e-mail een aanvraag indienen voor een Offerte voor de vertaling ervan. Prijsaanvragen kunnen telefonisch besproken worden, maar de uiteindelijke Offerte zal steeds per e-mail worden verzonden. Vincent Fernandes Translations verzoekt de Opdrachtgever om samen met de Definitieve Tekst alle ondersteunende of begeleidende informatie, zoals terminologielijsten, in digitale vorm op te sturen zodat Vincent Fernandes Translations een zo accuraat mogelijke Offerte op kan opmaken. Indien de Opdrachtgever een bepaalde schrijfstijl wenst, is het noodzakelijk om Vincent Fernandes Translations hiervan vooraf op de hoogte te brengen in de aanvraag van de Offerde (eventueel aan de hand van voorbeelden) om te vermijden dat de vertaling nadien moet worden aangepast. Vincent Fernandes Translations kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor vertalingen die nadien niet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever voldoen.

3°2     Vincent Fernandes Translations zal voor elke Dienst eerst een voor beide partijen vrijblijvende Offerte opmaken en naar de Opdrachtgever sturen. Indien Vincent Fernandes Translations van mening is dat het door de Opdrachtgever bezorgde Materiaal of de Definitieve Tekst onvoldoende is om een juiste Offerte aan te kunnen bieden, zal Vincent Fernandes Translations dit aan de Opdrachtgever melden. De Offerte is exclusief btw.
Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte, kan hij of zij dit bevestigen aan Vincent Fernandes Translations door de Offerte ingevuld en ondertekend in te scannen en naar Vincent Fernandes Translations door te mailen of per brief te bezorgen, of door een e-mail naar Vincent Fernandes Translations te sturen met de mededeling: 'Bij deze bevestig ik in de hoedanigheid van daartoe bevoegde en gevolmachtigde persoon mijn akkoord om de beschreven Dienst in de Offerte met het nummer ............................. te laten uitvoeren door Vincent Fernandes Translations aan de daarin vermelde voorwaarden. Naam: ............................................... .' Aanvullingen, opmerkingen en/of wijzigingen die door de Opdrachtgever worden aangebracht op het oorspronkelijk offertedocument moeten afzonderlijk per e-mail aan Vincent Fernandes Translations gemeld worden met vermelding van het betrokken offertenummer en zijn niet bindend voor Vincent Fernandes Translations tenzij Vincent Fernandes Translations deze schriftelijk als aanvaard bevestigt.
Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van akkoord voor de Offerte zal Vincent Fernandes Translations een Bevestiging van Bestelling aan de Opdrachtgever bezorgen, samen met een kopie van de Definitieve Tekst ontvangen van de Opdrachtgever die als brontekst zal gebruikt worden om de Dienst uit te voeren. De opgegeven prijs is altijd op basis van de oorspronkelijk ontvangen Definitieve Tekst.
De Opdrachtgever verklaart dat het ondertekenen en invullen van een Offerte uitsluitend zal gebeuren door een daartoe gemachtigde persoon. Indien een Offerte niet door een daartoe gemachtigde persoon ondertekend en ingevuld werd, zal Vincent Fernandes Translations in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor elk geschil dat hieruit voortvloeit en zal de Dienst uitgevoerd worden volgens de Algemene Voorwaarden.
Niets dat op de website van Vincent Fernandes Translations of in losse brochures van Vincent Fernandes Translations wordt vermeld, inclusief commerciële gegevens, kan beschouwd worden als een Offerte of als bindend voor Vincent Fernandes Translations.
3°3     De berekening van de kostprijs voor de uitvoering van de Dienst wordt bepaald aan de hand van het aantal woorden in de brontekst (de Definitieve Tekst), en/of de moeilijkheidsgraad met betrekking tot de inhoud (vakgebied, terminologie) en/of met betrekking tot de talencombinatie (bron- en doeltaal). Indien een opdracht van de Opdrachtgever verder reikt dan vertaalwerk, zal Vincent Fernandes Translations de Opdrachtgever hierover inlichten en zal Vincent Fernandes Translations het recht hebben om deze extra werkzaamheden aan te rekenen.
Het aantal woorden in een opdracht wordt bepaald door de vertaalsoftware van Vincent Fernandes Translations en is niet onderhandelbaar. Indien hierover geen overeenkomst wordt bereikt, neemt Vincent Fernandes Translations de vertaalopdracht niet aan. Het aantal woorden is gedurende het hele vertaalproces duidelijk bepaalbaar. Elke wijziging in het aantal woorden zal aan de Opdrachtgever worden meegedeeld voor goedkeuring.
3°4     Vincent Fernandes Translations hanteert de prijzen zoals vermeld in de Offerte. Vincent Fernandes Translations behoudt zich het recht voor deze prijzen aan te passen: dit geldt voor elke Offerte, zolang de Bevestiging van Bestelling door Vincent Fernandes Translations niet werd afgeleverd.
3°5     Vincent Fernandes Translations behoudt zich het recht voor om bijkomende kosten aan te rekenen
-          indien de Opdrachtgever na ontvangst van de Bevestiging van Bestelling bijkomende diensten aanvraagt en/of de oorspronkelijke instructies wijzigt;
-          ingeval Vincent Fernandes Translations duidelijk kan bewijzen en motiveren dat de omvang van de uit te voeren Dienst aanzienlijk groter wordt als gevolg van elke onduidelijkheid en/of onnauwkeurigheid en/of het ontbreken van instructies van de Opdrachtgever. In deze gevallen zal Vincent Fernandes Translations eerst de Opdrachtgever contacteren om hiervan melding te maken. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat, behoudt Vincent Fernandes Translations zich het recht voor om de verderzetting van de uitvoering van de Dienst/de Bestelling stop te zetten en wordt de uitvoering van de Dienst/de Bestelling als geannuleerd beschouwd zonder betaling van enige vorm van schadevergoeding door Vincent Fernandes Translations aan de Opdrachtgever, en zal de Opdrachtgever de beschikbare uitgevoerde Dienst van Vincent Fernandes Translations kunnen ontvangen tegen betaling volgens de tarieven voorkomend in de Bevestiging van Bestelling;
-          voor (dringende) opdrachten uitgevoerd gedurende het weekend, buiten de normale werkuren of tijdens wettelijke feestdagen. Onder de normale werkuren wordt verstaan van maandag tot vrijdag tussen 9.00u en 17.30u.
3°6     Vincent Fernandes Translations zal ook de taksen en/of kosten factureren aan de Opdrachtgever die Vincent Fernandes Translations bij wet verplicht is aan te rekenen. De Opdrachtgever zal Vincent Fernandes Translations alle boeten en/of interesten en/of door Vincent Fernandes Translations geleden schade integraal onmiddellijk vergoeden die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden ontstaan als gevolg van het niet op tijd betalen van deze taksen en/of kosten aan Vincent Fernandes Translations. De facturen van Vincent Fernandes Translations worden opgemaakt in euro en moeten betaald worden in euro. De opname van de facturen van Vincent Fernandes Translations in het uitgaande facturenboek van Vincent Fernandes Translations vormt een weerlegbaar bewijs van de verzending naar de Opdrachtgever van de facturen van Vincent Fernandes Translations en de ontvangst door de Opdrachtgever van de facturen van Vincent Fernandes Translations. Bankkosten die gepaard gaan met betalingen die de Opdrachtgever aan Vincent Fernandes Translations doet, vallen ten laste van de Opdrachtgever. Indien deze bankkosten toch automatisch werden gedebiteerd van de rekening van Vincent Fernandes Translations, zullen deze worden doorgefactureerd aan de Opdrachtgever, vermeerderd met redelijke administratiekosten.
3°7     De betaling van de facturen van Vincent Fernandes Translations dient te gebeuren binnen de 30 dagen. De facturen worden steeds digitaal opgemaakt en samen met het Vertaald Werk per e-mail naar de Opdrachtgever verzonden. Indien de Opdrachtgever een factuur niet zou hebben ontvangen met het Vertaald Werk, is dit te wijten aan een fout van Vincent Fernandes Translations en impliceert dit in geen geval de annulatie van de facturering of enige vorm van afzien van rechtmatige facturering van de uitgevoerde Dienst door Vincent Fernandes Translations. Vincent Fernandes Translations behoudt zich het recht voor om Diensten groter dan €500 per schijf van €500 te factureren of volgens vordering der werken zonder dat de Opdrachtgever hiervoor kosten aanrekent aan Vincent Fernandes Translations.
3°8     Ingeval van niet-betaling van de facturen binnen de overeengekomen betalingstermijn zoals staat in 3°7 van de Algemene Voorwaarden, gelden de volgende bepalingen:
-          de Opdrachtgever is aan Vincent Fernandes Translations een rente verschuldigd aan de interestvoet van 8,5%, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der volledige betaling van alle gevorderde bedragen en/of onbetaalde facturen, te verhogen met btw daarover indien van toepassing;
-          de Opdrachtgever is aan Vincent Fernandes Translations een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% van de totale waarde van de factuur met een minimum van €25 die aan de Opdrachtgever zal worden gefactureerd indien de betaling van de vervallen en onbetaalde facturen niet bij Vincent Fernandes Translations toekomt binnen de vijf dagen na het versturen van de eerste betalingsherinnering, te verhogen met btw daarover indien van toepassing;
-          de Opdrachtgever is aan Vincent Fernandes Translations ook een forfaitaire schadevergoeding van €5 per verstuurde betalingsherinnering verschuldigd, te verhogen met btw daarover indien van toepassing;
-          alle door de Opdrachtgever aan Vincent Fernandes Translations verschuldigde bedragen zijn van rechtswege terstond en geheel opeisbaar;
-          de buitengerechtelijke kosten bedragen in het geval van incasso 15% over de totale vordering met een minimum van €150,00, te verhogen met btw daarover indien van toepassing;
-          Vincent Fernandes Translations behoudt zich het recht voor op een schadeloosstelling voor alle bijkomende (buiten)gerechtelijke invorderingskosten die deze vaste bedragen hierboven vermeld onder 3°8 overschrijden (zoals advocaat- en incasseringskosten) en die Vincent Fernandes Translations zich genoodzaakt ziet te maken om de haar toekomende gelden te verkrijgen, en dit van zodra Vincent Fernandes Translations de vordering ter incasso in handen van derden heeft moeten stellen.
3°9     De overeenkomsten met Vincent Fernandes Translations worden gesloten onder de volgende ontbindende voorwaarden: onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om alle uitstaande facturen alsook alle nog op te maken facturen voor reeds uitgevoerde Diensten aan Vincent Fernandes Translations te betalen, is een overeenkomst van rechtswege ontbonden
(a)      indien Vincent Fernandes Translations wordt ontbonden of haar activiteiten stopzet;
(b)      indien de Opdrachtgever het voorwerp is van een faillissementsprocedure of procedure tot vereffening of in geval van surseance van betaling van de Opdrachtgever;
(c)       zonder voorafgaande ingebrekestelling voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Dienst, onverminderd andere bepalingen in de Algemene Voorwaarden, bij niet-betaling door de Opdrachtgever op de vervaldag;

 

Algemene voorwaarden, versie 13 mei 2018
(d)      zonder voorafgaande ingebrekestelling, in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de Opdrachtgever in gevaar gebracht is (zoals ingeval van faillissement, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen van de Opdrachtgever of derden, het verzoeken van een collectieve schuldenregeling door de Opdrachtgever, inbeslagname van (persoonlijke) bezittingen…).

3°10   Indien de Opdrachtgever de facturen niet op tijd betaalt, behoudt Vincent Fernandes Translations zich het recht voor om de uitvoering van de Dienst stop te zetten van zowel de lopende Bestelling als van alle andere reeds ontvangen bestellingen van de Opdrachtgever waarvan de vertaling en/of revisie al kan zijn opgestart. Dit onverminderd al onze andere rechten en mogelijkheden. Het Vertaald Werk blijft eigendom van Vincent Fernandes Translations tot volledige betaling van alle onbetaalde facturen met inbegrip van alle eventuele taksen en intresten.
3°11   Het protest tegen een factuur dient schriftelijk, per aangetekende zending, te gebeuren binnen de vijf dagen. Elke factuur die niet binnen de vijf dagen wordt geprotesteerd, wordt geacht te zijn aanvaard. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet. Betalingen zonder voorbehoud van zelfs een gedeelte van een gefactureerd bedrag gelden als aanvaarding van de factuur. Het feit dat de Opdrachtgever geen (eigen) bankrekening heeft of niet in staat is (om welke reden dan ook) te betalen via een bankoverschrijving, ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn of haar verplichting tot betaling van alle openstaande schulden tegenover Vincent Fernandes Translations. Het feit dat Vincent Fernandes Translations geen online inningsysteem (debetkaarten, kredietkaarten etc.) aanbiedt aan de Opdrachtgever ter betaling van de openstaande facturen, ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn of haar verplichting tot betaling van de openstaande schulden tegenover Vincent Fernandes Translations. Een protestering van een factuur onderbreekt de betalingstermijn niet indien de protestering door Vincent Fernandes Translations gemotiveerd als ongegrond verklaard wordt.

4°        LEVERING

4°1     De Offerte vermeldt een vermoedelijke doch niet-bindende leveringstermijn waarvan Vincent Fernandes Translations mag afwijken indien dit noodzakelijk blijkt. Desalniettemin zal de Dienst vanzelfsprekend in de kortst mogelijke tijd door Vincent Fernandes Translations worden uitgevoerd. Indien de leveringstermijn van het Vertaald Werk of de Dienst, geheel of gedeeltelijk, nadien niet strookt met de verwachtingen van de Opdrachtgever, zal Vincent Fernandes Translations geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor welk nadelig gevolg dan ook dat daardoor ontstaat voor de Opdrachtgever en geeft dit de Opdrachtgever niet het recht om de levering van het Vertaald Werk, geheel of gedeeltelijk, of de uitvoering van de Dienst, geheel of gedeeltelijk, te weigeren en/of niet te betalen.
4°2     Het opsturen per e-mail of brief van het Vertaald Werk naar de Opdrachtgever geldt als levering van het Vertaald Werk. De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van levering van het Vertaald Werk. Vincent Fernandes Translations behoudt zich te allen tijde het recht voor om het voorrecht van onbetaalde leverancier te doen gelden op de door de Opdrachtgever bestelde Dienst per de Bevestiging van Bestelling ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten.
4°3     Vincent Fernandes Translations behoudt zich het recht voor om vertaalopdrachten te weigeren en hoeft zich daarvoor niet te verantwoorden.
4°4     De Opdrachtgever dient op eigen kosten het Vertaald Werk of de Dienst te controleren op eventuele vertaalfouten die
nadelige gevolgen zouden kunnen hebben voor de Opdrachtgever in welke vorm dan ook, en/of die de veiligheid hoe dan ook en/of voor wat dan ook in het gedrang zouden kunnen brengen. Vincent Fernandes Translations heeft als professionele vertaler het recht deze vermeende vertaalfouten per gemotiveerd verslag als onontvankelijk te beschouwen.
Ingeval van vermeende vertaalfouten zal de Opdrachtgever niet het recht hebben om de aflevering van het Vertaald Werk, geheel of gedeeltelijk, of de uitgevoerde Dienst, geheel of gedeeltelijk, te weigeren en/of niet te betalen. Ingeval van aandringen van de Opdrachtgever om toch de vermeende vertaalfouten te verbeteren volgens de wensen van de Opdrachtgever, ook al worden ze door Vincent Fernandes Translations niet als vertaalfouten beschouwd, zal de volledige verantwoordelijkheid hiervoor bij de Opdrachtgever liggen en behoudt Vincent Fernandes Translations zich het recht voor om hiervoor een bijkomende vergoeding te vragen in de vorm van een uurloon.
Aanpassingen op gebied van stijl (bijvoorbeeld synoniemen of persoonlijke voorkeuren) en/of op vlak van specifieke terminologie (in het bijzonder termen die specifiek betrekking hebben op (de activiteiten van) een bepaald bedrijf) worden niet beschouwd als vertaalfouten. Zulke terminologie dient op voorhand samen met de Definitieve Tekst en de vertaalopdracht aan Vincent Fernandes Translations te worden bezorgd.
Met verwijzing naar 1°1 van de Algemene Voorwaarden.
Ingeval van schriftelijke bevestigde aanvaarding door Vincent Fernandes Translations van de vermeende vertaalfouten, zal de enige plicht van Vincent Fernandes Translations er uit bestaan om in de kortst mogelijke tijd de vermeende vertaalfouten te verbeteren, en dit op basis van duidelijke instructies die door de Opdrachtgever aan Vincent Fernandes Translations werden bezorgd, zonder enige vorm van schadevergoeding te moeten betalen aan de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever dient zichzelf in ieder geval te behoeden voor, en te vrijwaren tegenover, elke vorm van verantwoordelijkheid die bij hem of haar rust als gevolg van het gebruik van het Vertaald Werk. Met verwijzing naar 1°3 van de Algemene Voorwaarden.

5°        INTELLECTUEEL EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN
Met voorbehoud van de volledige betaling van al onze facturen met betrekking tot een Diest zijn alle rechten van intellectueel eigendom en/of auteursrechten van een Dienst het eigendom van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een Bestelling bevestigt bij Vincent Fernandes Translations, impliceert dit dat de Opdrachtgever, voor de gehele periode waarin de Dienst door Vincent Fernandes Translations wordt uitgevoerd, aan Vincent Fernandes Translations een licentie geeft voor het opslaan en gebruiken van het Materiaal. Met verwijzing naar 2°6 van de Algemene Voorwaarden.
Alle eventuele foto’s, logo's en teksten weergegeven op de website van Vincent Fernandes Translations zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, gedownload of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Vincent Fernandes Translations.

6°        VERTROUWELIJKHEID EN GEGEVENSBESCHERMING
Vincent Fernandes Translations verbindt zich er toe om elk Materiaal/alle informatie die per e-mail en/of per post door de Opdrachtgever aan Vincent Fernandes Translations werd bezorgd niet te verspreiden, behalve in de volgende gevallen:
-          wanneer dit wettelijk verplicht is of op aanvraag van een officiële instantie: in dat geval brengt Vincent Fernandes Translations de Opdrachtgever hiervan op de hoogte;
-          wanneer Vincent Fernandes Translations zich in het kader van de uitvoering van de Dienst genoodzaakt ziet om bepaalde informatie aan Medewerkers te geven: in dat geval zal Vincent Fernandes Translations haar Medewerkers een geheimhoudingsovereenkomst laten ondertekenen. De Opdrachtgever kan de door Vincent Fernandes Translations gebruikte geheimhoudingsovereenkomst te allen tijde voor raadpleging opvragen voordat enig Materiaal/enige informatie aan Vincent Fernandes Translations wordt bezorgd. Indien de Opdrachtgever geen opmerkingen heeft gemaakt over de door Vincent Fernandes Translations gebruikte geheimhoudingsovereenkomst, betekent dit dat de Opdrachtgever op de hoogte is van de geheimhoudingsovereenkomst die Vincent Fernandes Translations gebruikt en hiermee akkoord gaat.
Daarenboven zal elke partij, bij de uitvoering van haar verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden, te allen tijde de regelgevingen betreffende de gegevensbescherming eerbiedigen.
Vincent Fernandes Translations zal ingeval van behandeling van gegevens per e-mail ontvangen van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van een Dienst deze gegevens uitsluitend behandelen volgens eventuele instructies van de Opdrachtgever.
Vincent Fernandes Translations is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de regels van vertrouwelijkheid en/of de geheimhoudingplicht door Medewerkers die door Vincent Fernandes Translations werden aangesteld indien Vincent Fernandes Translations kan aantonen dat deze schending buiten de controle van Vincent Fernandes Translations lag en/of dat Vincent Fernandes Translations dit niet heeft kunnen verhinderen. Voor Medewerkers aangesteld door de Opdrachtgever is Vincent Fernandes Translations in geen geval verantwoordelijk.

Voorts gelden de privacymodaliteiten zoals beschreven in het gedeelte Disclaimer, proclaimer en privacybeleid op de website van, en toegepast door, Vincent Fernandes Translations inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt. We willen u daarom   via deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte brengen van de maatregelen die we nemen voor de bescherming van uw gegevens. Uw
 
gegevens worden behandeld en beschermd in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de relevante wetten van de Europese Unie, in het bijzonder de EU Rictlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&from=nl) . Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt alleen op de website van Vincent Fernandes Translations, met uitsluiting van alle websites van derden).

Door gebruik te maken van onze websites, diensten of producten, aangeboden door onszelf of door onze partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u ons deze zelf ter beschikking stelt door bijvoorbeeld het invullen van formulieren, door het verzenden van e-mails of brieven of door het plaatsen van een bestelling. De aan ons door u ter beschikking gestelde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, of voor andere doeleinden (bijvoorbeeld het opsturen van informatie of het verwerken van uw bestelling) waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven. De gegevens worden gebruikt om de door u gevraagde goederen en diensten te kunnen leveren of om indien nodig een transactie te voltooien. Wanneer u betalingsgegevens verstrekt om een aankoop te doen, zullen we betalingsgegevens eventueel delen met banken en andere entiteiten die betalingstransacties verwerken of andere financiële diensten verlenen en voor het voorkomen van fraude en het verminderen van het kredietrisico. Dankzij deze gegevens kunnen wij u bovendien eventueel via elektronische weg of via de post informatiebrochures en andere commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

De gegevensbank en de inhoud ervan blijven bij onze onderneming en onze provider(s). De verstrekte gegevens worden opgenomen in de bestanden van Vincent Fernandes Translations. De gegevens zullen enkel verwerkt worden in de mate dat de verwerking nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Vincent Fernandes Translations heeft afgesloten. Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkele vorm door ons noch door door ons aangestelde verantwoordelijken aan derden ter beschikking gesteld of verkocht zonder uw toestemming en worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie. Wanneer u ons uw toestemming gegeven hebt om uw persoonlijke gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden te gebruiken, behouden wij ons het recht voor deze informatie indien nodig aan andere bedrijven te geven die in onze opdracht e-mailberichten verzenden of andere marketingacties verrichten.
We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen. Onze medewerkers, provider(s) en de door ons gecontracteerde dienstverlenende bedrijven zijn tot geheimhouding verplicht en tot naleving van de bepalingen van de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens.

Vincent Fernandes Translations behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken wanneer dit noodzakelijk is om de integriteit van de website te vrijwaren, wanneer de wet dit eist, wanneer de verwerking voor u van levensbelang is, wanneer de verwerking moet gebeuren om een taak van openbaar belang te vervullen of nog wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen. Tot slot, en voor zover u zich voorafgaand uitdrukkelijk heeft akkoord verklaard, kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen aan leveranciers die contractueel aan ons zijn gebonden en die diensten of producten aanbieden die u mogelijk kunnen interesseren. Daarnaast herkent onze webserver automatisch uw IP-adres en domeinnaam telkens u onze website bezoekt. Vincent Fernandes Translations maakt gebruik van de gangbare technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons verzamelde gegevens te beschermen tegen onverwachte vernietiging, ongeoorloofde manipulatie, verlies, verstoring en tegen ongeoorloofde toegang door onbevoegden: niemand heeft toegang tot de eventueel verzamelde informatie.

Uw rechten met betrekking tot de door ons verzamelde gegevens
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u steeds het recht inzicht te krijgen in uw verzamelde persoonlijke gegevens, deze te wijzigen of te verwijderen. Bovendien heeft u altijd het recht om uw hierboven genoemde toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang te herroepen. U heeft eveneens het recht om zich te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving. U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde. U heeft eveneens de mogelijkheid om de verzending van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren. Wanneer u het recht zich te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mailadres. Indien u commerciële boodschappen ontvangt op meerdere e-mailadressen, dient u ons alle desbetreffende e-mailadressen mee te delen. Indien u zich wenst uit te schrijven per brief, dient u duidelijke opgave te doen van alle e-mailadressen die u wenst te deactiveren.
Om uw rechten uit te oefenen, gebruikt u de hieronder onder Informatie vernoemde contactgegevens.

Rechtsgronden voor de verwerking
De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:
-          Uw toestemming voor wat betreft het bezoek aan onze website.
-          Een contractuele relatie van zodra u onze diensten/producten aankoopt.
Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

Informatie: Mocht u nog andere vragen hebben over gegevensbescherming, kan u deze altijd stellen via het e-mailadres
vftranslations@outlook.com .

Termijn van bewaring van uw gegevens
Vincent Fernandes Translations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Uw gegevens worden verwerkt door Vincent Fernandes Translations. U kan ons contacteren op volgend e-mailadres: vftranslations@outlook.com .

7°        OPZEG, GESCHILLEN EN MEDEDELINGEN
7°1
Opzeg door Opdrachtgever:
Ingeval de Opdrachtgever, of een derde partij waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, de bestelde Dienst of Bestelling annuleert, inkort of de uitvoering van de Dienst onmogelijk maakt als gevolg van een daad of verzuim enigerlei, of de Overeenkomst verbreekt na de Bevestiging van Bestelling te hebben ontvangen, zal de Opdrachtgever de overeengekomen prijs volgens de Bevestiging van Bestelling voor het uitvoeren van de Dienst integraal moeten betalen aan Vincent Fernandes Translations. In dat geval zal de Opdrachtgever kunnen beschikken over het reeds verrichte werk, waarvan Vincent Fernandes Translations de correcte uitvoering niet meer kan garanderen.

Opzeg door Vincent Fernandes Translations:
Ingeval Vincent Fernandes Translations de uitvoering van de Bestelling stopzet in elk geval van overmacht, zal dit door Vincent Fernandes Translations gemotiveerd worden en zal Vincent Fernandes Translations de Definitieve Tekst en het Materiaal dat de Opdrachtgever per post aan Vincent Fernandes Translations heeft bezorgd aan de Opdrachtgever terugbezorgen en zal Vincent Fernandes Translations hiervoor geen schadevergoeding moeten betalen aan de Opdrachtgever of zijn of haar Medewerkers.
Ingeval Vincent Fernandes Translations de uitvoering van de Bestelling dient uit te stellen voor een periode langer dan 60 kalenderdagen, ook in alle gevallen van overmacht, zal Vincent Fernandes Translations de Opdrachtgever op de hoogte brengen, zal de Opdrachtgever het recht hebben de Bestelling per e-mail en per brief te annuleren, zal Vincent Fernandes Translations de Definitieve Tekst en het Materiaal dat de Opdrachtgever per post aan Vincent Fernandes Translations heeft bezorgd aan de Opdrachtgever terugbezorgen en zal Vincent Fernandes Translations hiervoor geen schadevergoeding moeten betalen aan de Opdrachtgever of zijn of haar Medewerkers.

In beide gevallen: Opdrachtgevers die geen natuurlijke/individuele personen zijn, zullen de beschikbare uitgevoerde Dienst van Vincent Fernandes Translations kunnen ontvangen tegen betaling volgens de tarieven voorkomend in de Bevestiging van Bestelling.
Opdrachtgevers als natuurlijke/individuele personen zullen de beschikbare uitgevoerde Dienst van Vincent Fernandes Translations kunnen ontvangen en Vincent Fernandes Translations zal de prijs overeenkomend met de nog niet geproduceerde Dienst terugstorten en dit volgens de tarieven voorkomend in de Bevestiging van Bestelling.
7°2     Vincent Fernandes Translations heeft het recht de uitvoering van de bestelde Dienst in de volgende gevallen onmiddellijk stop te zetten:
-          de Opdrachtgever verbreekt op ernstige wijze deze Algemene Voorwaarden en weigert, indien de mogelijkheid daartoe bestaat, deze verbreking volledig ongedaan te maken binnen de zeven (7) kalenderdagen na datum van een door Vincent Fernandes Translations aan de Opdrachtgever gericht schrijven waarin aan de Opdrachtgever wordt gevraagd dit te doen;
-          in de gevallen zoals beschreven in 3°9 (a), (b), (c), (d) van de Algemene Voorwaarden;
-          de Opdrachtgever maakt rechtstreeks of onrechtstreeks gewag van stopzetting van zijn (handels)activiteiten.
7°3     De opzeg zoals onder 7° van de Algemene Voorwaarden beschreven, doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van elke partij.
7°4     Ingeval er meningsverschillen ontstaan tussen Vincent Fernandes Translations en de Opdrachtgever, zullen beide partijen eerst trachten tot een minnelijke schikking te komen. Wanneer een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt te zijn, is enkel het Belgisch recht van toepassing. Tenzij Vincent Fernandes Translations schriftelijk een andere bevoegde rechtbank kiest, zullen enkel de vrederechtbanken of de rechtbanken gelegen in het district waar de maatschappelijke zetel van Vincent Fernandes Translations gevestigd is, bevoegd zijn voor de schikking van meningsverschillen.
7°5     Om elke vorm van misverstand te vermijden:
-          mogen alle te verrichten kennisgevingen bepaald in de Algemene Voorwaarden in verband met de uit te voeren Dienst ook per brief plaatsvinden;
-          moeten alle documenten met enig juridisch karakter met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst ook per brief aan Vincent Fernandes Translations bezorgd worden.
7°6     Een afstandsverklaring door Vincent Fernandes Translations bij een inbreuk door de Opdrachtgever van een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal nooit worden opgevat als een afstandsverklaring van eerdere of latere inbreuken of ingebrekestellingen.
7°7     Indien de Opdrachtgever bezwaren indient in verband met deze Algemene Voorwaarden, betekent dit geenszins een aanvaarding van Vincent Fernandes Translations van de door de Opdrachtgever ingediende bezwaren, noch een opheffing, zelfs niet gedeeltelijk, van deze Algemene Voorwaarden. De ondertekening en invulling door de Opdrachtgever van een Offerte impliceert dat de Opdrachtgever kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze ook aanvaardt. Mochten een of meerdere clausules in deze Algemene Voorwaarden van rechtswege ongeldig worden verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van alle andere clausules van deze Algemene Voorwaarden. Een ongeldig verklaarde clausule zal worden vervangen door een geldige clausule.
7°8     Bij contradictie tussen de Algemene Voorwaarden van Vincent Fernandes Translations en deze van de Opdrachtgever primeren de Algemene Voorwaarden van Vincent Fernandes Translations. De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn in geen geval bindend voor Vincent Fernandes Translations, zelfs indien ze niet door Vincent Fernandes Translations geweigerd werden.

8°        AFWIJKINGEN EN UITZONDERINGEN

Afwijkingen van en uitzonderingen op alles wat hierboven vermeld werd, zijn enkel geldig mits schriftelijke goedkeuring van Vincent Fernandes Translations van tevoren. Als dienst voor onze Engelstalige klanten zijn onze handelsdocumenten in het Engels beschikbaar en is een Engelstalige versie van deze Algemene Voorwaarden ook beschikbaar. Echter, als gevolg van het feit dat de vestiging van de zetel van Vincent Fernandes Translations zich in Vlaanderen bevindt, blijven bij eventuele conflicten de in het Nederlands opgestelde Algemene Voorwaarden van toepassing. Alle opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van drukfouten. Ingeval van schrijf- en berekeningsfouten in handelsdocumenten van Vincent Fernandes Translations, heeft Vincent Fernandes Translations het recht deze handelsdocumenten te annuleren en te verbeteren zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever.